Úver počas reštrukturalizácie firmy

 

Prípadov kedy sa firmy dostali do stavu, keď ich záväzky presahujú samotný majetok spoločnosti bolo na Slovensku už niekoľko. Niektoré z nich túto situáciu riešili konkurzom, iné zasa z dôvodu lepšieho uspokojenia veriteľov využili proces reštrukturalizácie firmy. Čo to vlastne tá reštrukturalizácia firmy znamená?

Reštrukturalizácia firmy – je lepšia ako konkurz?

Proces reštrukturalizácie môžu firmy na Slovensku využívať od roku 2006, keď bol nahradený inštitút nazývaný vyrovnanie prevzatý z rakúsko-nemeckého práva. Samotná reštrukturalizácia je dnes ekvivalentom likvidačného konkurzu, ktorý neraz dostatočne neuspokojí väčšinu veriteľov.

Na rozdiel od konkurzu, ktorého následkom firma prejde likvidačným konaním a neskôr úplne prestane existovať, reštrukturalizácia nie je začiatkom likvidačného procesu firmy. Naopak počas reštrukturalizácie firma naďalej funguje, pričom pod dozorom súdu je možné do značnej miery splatiť všetky pohľadávky voči veriteľom.

V podstate, reštrukturalizácia predstavuje svojím spôsobom úplne nový štart podniku, pričom celý tento proces koordinuje správca, ktorý sa stáva dozorným orgánom dlžníka. Proces reštrukturalizácie firmy predchádza reštrukturalizačnému plánu, ktorý zväčša trvá až niekoľko rokov. Cieľom tohto plánu, ktorý je vlastne splátkovým kalendárom pre všetkých veriteľov je dostatočne uspokojiť všetkých veriteľov, pričom samotný reštrukturalizačný plán neraz obsahuje i dohodu o odpustení niektorých záväzkov. K takémuto kroku sú však veritelia ochotní pristúpiť len za predpokladu, že podnik musí v budúcnosti fungovať a produkovať obraty, z ktorých budú  financované splátky veriteľom.

Kedy je vhodné zvážiť reštrukturalizáciu firmy?

V prípade, ak sa firma dostane do vážnych finančných problémov, pričom dlhy predstavujú vyššiu sumu ako je majetok spoločnosti a zároveň prognóza budúcich obratov nie je príliš pozitívna, je vhodné zvážiť proces reštrukturalizácie. Takýto stav, keď sa firma dostane doslova do slepej uličky je určite dostatočným dôvodom na zváženie reštrukturalizácie a to hlavne v prípade, ak v budúcnosti chcete naďalej podnikať. Proces reštrukturalizácie totiž na rozdiel od likvidácie firmy neznamená v žiadnom prípade, že Vaša spoločnosť nebude môcť ďalej podnikať.

Proces reštrukturalizácie firmy je vhodný nie len pre firmy, ktoré napríklad nestíhajú platiť splátky za úvery, ale i pre firmy, ktoré sa dostali do finančných problémov z dôvodu hromadiacich sa neuhradených faktúr. Práve nekalé praktiky rôznych firiem, ktoré si včas neplatia svoje záväzky predsa nemusia byť dôvodom k tomu, aby firma zanikla. Reštrukturalizácia je preto v takomto prípade ideálnym riešením ako ďalej pokračovať v podnikaní.Je možné získať úver počas reštrukturalizácie firmy?

V minulosti už niekoľko bánk skutočne poskytlo firmám v reštrukturalizačnom procese nové úvery, napriek tomu sa však väčšina bánk k poskytovaniu úverov zadlženým firmám stavia zdržanlivo. Predsa len, väčšina z nich sa snaží naopak znížiť svoju angažovanosť v reštrukturalizovanom subjekte a nie ešte zvýšiť prostredníctvom nových úverov, ktoré nemusia byť splatené v plnej sume. Niekedy sú však banky predsa len zhovievavé a i dokonca relatívne vysoké úvery poskytnú.

Musí ísť však väčšinou o firmu, ktorá je na trhu etablovaná, má dostatočne množstvo klientov a teda i v budúcnosti môže mať stále dosť veľký obrat na to, aby bola schopná nie len úspešne zvládnuť reštrukturalizačný plán, ale aj splatiť daný úver v čas. V prípade, ak Vás však v banke odmietnu, určite neuvažujte na využitím nebankových úverov počas reštrukturalizácie. Vaša firma sa môže dostať ešte do väčších problémov, a tak môže byť jej budúcnosť ešte viac ohrozená.