Zdravotné poistenie

 

Zdravotné poistenie je druh poistenia, na základe ktorého poisťovňa prepláca služby poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia.  To znamená, že poistenec má nárok na kompletne preplatenie celej zdravotnej starostlivosti, ktorej sa týka tento zákon. V súčasnosti sa zdravotné poistenie delí na niekoľko typov, z ktorých je len jedno povinné.

Zdravotné poistenie – typy poistení

V súčasnosti sa zdravotné poistenie delí na dva typy. A to povinné verejné zdravotné poistenie a individuálne poistenie. Obidva typy zdravotného poistenia si krátko charakterizujeme.

  • Povinné verejné zdravotné poistenie: Už podľa názvu je zrejmé, že ide o povinné zdravotné poistenie, pričom na jeho základe má poistenec nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti podľa zákona o zdravotnom poistení. Tento typ poistenia uhrádza SZČO, zamestnanec, zamestnávateľ, osoba tzv. dobrovoľne nezamestnaná, štát a platiteľ dividend. Čo sa týka samotnej úhrady za poistné, tak to sa platí vo forme preddavkov na zdravotné poistenie spätne, čiže vždy do ôsmich dní od konca mesiac, za ktorý sa platí preddavok. To znamená, že preddavok za mesiac január budete platiť najneskôr do 8. februára toho istého roku.
  • Individuálne zdravotné poistenie: Toto zdravotné poistenie nie je povinné, pričom na jeho základe má poistenec väčšinou nárok na hradenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a to v závislosti od zmluvy, ktorú poistenec podpíše. Toto poistenie poskytujú aj iné poisťovne ako tie, ktoré poskytujú povinné zdravotné poistenie, vďaka čomu si môžete vybrať ideálny pomer ceny a poskytnutia služieb. Väčšinou poisťovne ponúkajú svojím klientom možnosť využiť plné hradenie záchrannej akcie horskej služby, rôzne bolestné v prípade úrazu, či napríklad finančnú kompenzáciu za každý deň v nemocnici. Samotná výška tohto poistenia väčšinou tvorí len desatinu z toho povinného, pričom k uhradenie poistného dochádza neraz i v ročnom intervale. Samozrejme, výška platby za toto poistné môže byť aj niekoľkonásobne vyššie, všetko závisí len od požiadaviek klienta a od samotnej ponuky poisťovne.
Povinné verejné zdravotné poistenie – koľko sa mesačne hradí a kto v súčasnosti u nás poskytuje?

Samotná výška preddavku za zdravotné poistenie sa každoročne mení, pričom výška samotného poistného závisí i od konkrétneho poistenca.

Zamestnanec – poistné platí z väčšej časti zamestnávateľ (odpočítavané zo super hrubej mzdy), zatiaľ čo zamestnancovi je strhávaná menšia časť, ktorú si môže nájsť konkrétne na výplatnej páske

SZČO – v tomto prípade si platíte preddavky v závislosti od ročného obratu, pričom minimálne to k 1.1.2016 predstavuje 60,06 €.

Samoplatiteľ – ide o osobu dobrovoľne nezamestnanú, ktorá platí minimálne preddavky za ZP v rovnakej výške ako SZČO, teda 14% z 50% priemernej mesačnej mzdy

Poistenec štátu – ide o ľudí, za ktorých preddavok za zdravotné poistenie hradí v plnej sume štát, tj. dôchodca, evidovaný uchádzač o zamestnanie, matka na MD, študent alebo nezaopatrené dieťa.

Verejné zdravotné poistenie dnes na Slovensku poskytujú tri zdravotné poistenie, z ktorých dve sú súkromné. Ide o:

  • Union Zdravotná Poisťovňa
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa (štátna)
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa

Preddavky za poistné sú vo všetkých úplne rovnaké, zatiaľ čo až na služby, ktoré musia všetky tieto poisťovne hradiť podľa zákona si môžete vybrať zdravotnú poisťovňu individuálne na základe toho, aké konkrétne služby hradí naviac.

Ako zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu?

Poistenec má právo zmeniť svoju poisťovňu vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, pričom prihlášku musí podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. Poistenec je povinný pri zmene poisťovne do ôsmich dní vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.