Neživotné poistenie

 

Neživotné poistenie predstavuje všetky iné druhé poistenia ako je životné a dlhodobé zdravotné poistenie. Patria sem predovšetkým poistenia majetku, úrazové poistenie a podobne. Napriek tomu, že väčšina aspektov neživotných poistení je v niekoľkých krajinách sveta upravená zákonom, na Slovensku takýto zákon v súčasnosti ešte nie je.

Neživotné poistenie – k čomu vlastne slúži?

Neživotné poistenie je forma poistenia, ktorá zvyčajne slúži k nahrádzaniu škody na majetku, ale bežné sú i rôzne druhy neživotných poistení, ktoré sa vzťahujú k zdraviu poistenca. Konkrétne existujú i kritéria podľa ktorých sa jednotlivé druhy poistenia delia na:

  • Poistenie majetku: Slúži predovšetkým pre prípad zničenia, poškodenia, odcudzenia, straty alebo iných škôd, ktoré môžu súvisieť s predmetom poistenia. U poistení tohto druhu poisťovňa poskytuje majetkovú ochranu a to zvyčajne až do 100% výšky predmetu poistenia. Samotná poistná zmluva medzi klientom a poisťovňou však musí obsahovať vyčíslenú hodnotu majetku, z ktorej sa následne bude vychádzať pri poskytovaní poistného plnenia. V opačnom prípade dochádza k poisteniu na sumu, ktorú má majetok v dobe, ku ktorej sa určuje jeho hodnota.
  • Poistenie osôb: Toto neživotné poistenie sa vzťahuje hlavne pre prípad poškodenia zdravia, smrti alebo dožitia určitého veku u fyzickej osoby (nepodnikateľa). Táto poistka sa vypláca napríklad po tom, čo poistenec utrpí zlomeninu určitej časti teľa a to v závislosti od percenta z poistenej zmluvy. Okrem ujmy na zdraví je však toto poistné vyplácané i počas doby pracovnej neschopnosti, pričom najčastejšie sa poskytuje po niekoľkých týždňoch na PN. Aj v tomto prípade závisí výška poistky od sumy, ktorá sa vypočíta z poistnej sumy, pričom sa táto dohodnutá suma vypláca ako denné odškodné.

Veľmi často využívanou neživotnou poistkou na poistenie osôb je i cestovné poistenie, ktoré kryje finančné riziká spojené s úrazom, náhlym ochorením, prípadne napríklad stratou batožiny. Toto poistenie síce nie je povinné, ale určite je vhodné hlavne pre ľudí, ktorí cestujú do zahraničia na dlhšie obdobie.

  • Poistenie zodpovednosti za škodu: Tento typ poistenia na rozdiel od ostatných dvoch neživotných poistení pokrýva škodu, ktorú poistený spôsobil priamo alebo nepriamo buď na zdraví inej osoby, či majetku cudzej osoby. Toto poistenie uhrádza plnú sumu výšky škody, ktorú spôsobil poistenec, pričom túto náhradu škody poisťovňa neplatí poistencovi, ale poškodenému. Toto neživotné poistenie je povinné len pre ľudí, ktorí vykonávajú tieto povolania:
  • exekútor
  • notár
  • architekt
  • zubný lekár
  • geodet a kartograf