Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie

 

Dôchodkové poistenie je nevyhnutnou súčasťou sociálneho poistenia. V rámci slovenského dôchodkového poistenia existujú v súčasnosti celkovo dva podsystémy, ktoré sú tvorené zo starobného poistenia a invalidného poistenia. Oba z nich sa okrem toho vzťahujú na iné typy dôchodkov.

 

Dôchodkové poistenie – bližšia charakteristika

Dôchodkové poistenie je na Slovensku jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré vstúpilo do platnosti od 1.januára (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov). Jeho zmyslom je hlavne zabezpečenie príjmu v starobe, či pre prípad poklesu schopnosti vykonávania zárobkovej činnosti z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov klienta. Okrem toho však toto poistenie pokrýva i sirotský a vdovský/vdovecký dôchodok. (Podrobnejšie popísané nižšie)

V súčasnosti je dôchodkové poistenie tvorené z celkovo troch pilierov. Bližšie si charakterizujeme každý jeden z nich. Základom dôchodkového poistenia je predovšetkým prvý pilier, ktorý má na starosti sociálna poisťovňa.I.pilier – dôchodkové poistenia

Prvý pilier je stanovený zákonom a zároveň je povinný pre všetkých zamestnancov, SZČO, osoby v základnej, vojenskej a civilnej službe a pre osoby, ktoré sa celodenne starajú o dieťa do šiesteho alebo osemnásteho roku života. Dobrovoľný je tento pilier len pre osoby, ktoré sú staršie ako 16 rokov a nepracujú a pre osoby, ktoré síce majú trvalý pobyt na Slovensku, ale sú evidovaný v sociálnom systéme inej krajiny. Ak by sme mali charakterizovať prvý dôchodkový pilier, jeho podstatou je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem, pričom vymeriavací základ dôchodku z prvého piliera závisí od zásluhovosti v tomto systéme a to predovšetkým výškou platieb do systému, z čoho sa neskôr odvíja i samotný vymeriavací základ.

Dôchodkové poistenie závisí tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy , ktoré spravuje Sociálna poisťovňa, a to :

  • starobné poistenie – to na zabezpečenie príjem v starobe a pre prípad úmrtia. Pre vznik nároku na starobný dôchodok je nutné najmenej 15 rokov odvádzať dôchodkové poistenie do I.piliera, pričom samotný vek nástupu do dôchodku určuje štát v závislosti od demografického vývoja.
  • invalidné poistenie – ako poistenie pre prípad neschopnosti ďalej vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobých zdravotných problémov. Pre vznik nároku na invalidný dôchodok je nutné podať žiadosť o priznanie tohto dôchodku, ktorú následne Sociálna poisťovňa vyhodnotí.

II.pilier – starobné dôchodkové sporenie

Druhý pilier dôchodkového poistenia, ktorá pozostáva d dvoch základných fáz (sporiaca fáza a výplatná fáza) je v súčasnosti úplne dobrovoľný pre všetky fyzické osoby, ktoré sa narodili po 31. decembri 1986. Ľudia, ktorí sa narodili po tomto dátumu sa tak môžu svojvoľne rozhodnúť, či vstúpia do druhého piliera počas prvých šiestich mesiacov od prvého zamestnania sa. Na rozdiel od prvého piliera spravujú II. pilier dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré svoju činnosť vykonávajú na základe povolenia od Národnej Banky Slovenska. V súčasnosti na našom trhu nie je veľa týchto spoločností, keďže pre vykonávanie svojej činnosti musia tieto spoločnosti spĺňať niekoľko kritérií, a to:

  • okrem povolenia od NBS musí mať v názve dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
  • do 18. mesiacov musí mať najmenej 50 000 sporiteľov
  • základne imanie musí byť 9 958 000 EUR
  • musí vytvárať a sprostredkovávať dôchodkové fondy, ktoré jej Národná banka Slovenska povolila

Na rozdiel od poistenca, ktorý je len v prvom pilieri má poistenec v druhom pilieri právo poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvý bude ten zo Sociálnej poisťovni a druhý  práve z II. piliera, ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov.

III.pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

Tretí pilier je taktiež dobrovoľný, pričom ho zastrešuje Doplnková dôchodcovská sporiteľňa. Jeho výhodou je, že si každý sporiteľ môže stanoviť presnú sumu, ktorú bude odvádzať zo sumy, pričom istou čiastkou môže prispievať i zamestnávateľ. Veľkou výhodou sporenia v III.pilieri je predovšetkým to, že je daňovo zvýhodnené štátom. Okrem toho je tu i garancia vložených peňazí, vďaka čomu sporiteľ nepríde o svoje vložení financie. Netreba však zabúdať na to, že nárok na doplnkový starobný dôchodok vzniká najskôr dosiahnutím veku 50 rokov.