Leasing

 

Leasing predstavuje novší spôsob obstarania investícií je leasing.

Prečo leasing?

Hlavnými príčinami jeho popularity sú najmä tieto faktory:
Rozvoj súkromného sektora za situácie, keď začínajúci podnikatelia majú k dispozícii obmedzené prostriedky
– Podstatné obmedzenie fondového hospodárstva a prechod na systém hotovostných peňažných tokov
– Postupné vytváranie podmienok v odpisové a daňovej politike

Leasing základné charakteristiky

S postupným vytváraním podmienok pre vznik trhovej ekonomiky sa v našej podnikateľskej verejnosti dostáva čoraz viac do popredia dlhodobý prenájom investičného tovaru – lízing. Táto forma investovania u osobných a úžitkových automobilov, výpočtovej techniky, civilných dopravných lietadiel apod je dnes už úplne rozhodujúci formou financovania. V našich podmienkach sa lízing intenzívne presadzuje až v posledných rokoch.

Postupom času vykrystalizovaly dva základné typy nájomných zmlúv:
LEASING FINANČNÝ
LEASING OPERATÍVNY

Finančný lízing je založený na dlhodobom prenájme upravenom príslušnou zmluvou, v rámci ktorej vlastných zařízeni prevádza na užívateľa v podstate všetky riziká a výnosy spojené s vlastníctvom daného majetku. V priebehu dohodnutého nájomného vzťahu by nájomca mal prenajímateľovi prostredníctvom dohodnutých splátok uhradiť obstarávacie náklady predmetu, úrokové náklady z danej finančnej transakcie a zodpovedajúce ziskovú maržu.

Operatívny lízing je potom všetko ostatné, pričom prenajímateľ nielen vlastné daný predmet, ale ho aj často udržiava. Ide teda spravidla o krátkodobý prenájom špecifických druhov strojov, dopravných prostriedkov, počítačov apod kde v priebehu prenájmu nedochádza k plnej amortizácie tohto zariadenia.Výhody leasingu pre užívateľov:

1) Predovšetkým je potrebné vidieť, že lízing môže pokryť až 100% nákladov na obstaranie daného predmetu. V niektorých prípadoch sa totiž nevyžaduje žiadny počiatočný vklad alebo preddavok, aj keď existujú určité výnimky.
2) Leasing ďalej neviaže vzácny prevádzkový kapitál alebo úvery. Tým umožňuje použiť potrebné likvidné prostriedky na iné účely. Leasing ide pritom mimo bilanciu, pretože nejde o klasickú výpožičku. Nevzniká tu teda požiadavku na účtovné vykazovanie a zodpovedajúce povinnosti, aby budúce splátky nájomného v bilancii užívateľa.
3) Pri lízingu sa nevyskytujú úverové podmienky a investičné obmedzenia. Týmto spôsobom financovania možno obísť rôzne obmedzenia, ktoré existujú u výpožičiek.
4) Leasing poskytuje výhody cash flows. Lehota nájmu je zvyčajne odvodená z užitočné životnosti zariadenia.
5) Leasing ďalej predstavuje určitú obranu proti inflačným zmenám, pretože zariadenie je nakupovaný za bežnú cenu a vyrovnaný z budúcich výnosov.
6) Leasing je ďalej nevypovedateľný – na rozdiel od překročitelného úveru, vypověditelného a splatný na požiadanie.
7) Leasing je vhodným prostriedkom k drobenia akcií. Ide prakticky o jediný spôsob, ako získať na dlhodobé užívanie väčšie majetkové zložky, ktoré podnik potrebuje bez zvýšenia kapitálovej základne.
8) Leasing minimalizuje administratívne náklady a zjednodušuje daňové a účtovné riadenie. Odpisy z majetku sú totiž záležitosťou a povinnosťou vlastníka.
9) Zjednodušenie je aj celý proces preukazovania a dokladovanie. Lízing je výhodný z hľadiska daňového.